پیش بارگذار بروک
#کرونا شوخی ندارد. مراقب باشیم. :)

واحد 61 – رایانه نگار یونیک

درباره پروژه

فرشوگاه رایانه نگار یونیک (داخلی 061)

تلفن
66470241

محمودزاده

تلفن
66490378

محمودزاده

تلفن
66470183

ارسلان صفاجو

تلفن
66976435

سعید زینالی

به اشتراک گذاری