پیش بارگذار بروک
#کرونا شوخی ندارد. مراقب باشیم. :)

_

طبقه‌ی همکف بازار کامپیوتر رضا دارای 61 واحد تجاریست. این 61 واحد در دو راهروی مجزا قرار دارند که توسط دو راهروی کوچکتر به یکدیگر متصل هستند. راه پله ها و آسانسورها برای رفتن به طبقات بالاتر در راهروی کوچک شرقی قرار گرفته‌اند. راهروی شمالی دارای 31 واحد و ارهروی جنوبی دارای 30 واحد است. درهای شرقی دو راهروی همکف بازار به خیابان ولیعصر باز می‌شوند و درهای غربی به خیابان برادران مظفر(صبا) راه دارند.

راهروی شمالی

تو یه مرکز کامپیوتری مثل بازار کامپیوتر رضا دنبال چه چیزی هستین؟

لبخند (:

دنبال چه فروشگاه یا خدماتی هستی؟