پیش بارگذار بروک
#کرونا شوخی ندارد. مراقب باشیم. :)

.

تو یه مرکز کامپیوتری مثل بازار کامپیوتر رضا دنبال چه چیزی هستین؟

لبخند (:

دنبال چه فروشگاه یا خدماتی هستی؟