پیش بارگذار بروک
#کرونا شوخی ندارد. مراقب باشیم. :)

راهنمای طبقات

550 نفر
بیش از 550
نیروی فعال در پاساژ
45 واحد
بیش از 45 واحد
خدماتی و تعمیراتی
100000 قلم
بیش از صدهزار
قلم کالای قابل عرضه
200 برند
بیش از 200 برند
معتبر و درجه اول دنیا
Wave

طبقه همکف

همکف

 

شامل 61 واحد تجاری‌ست. واحدهای فروشگاهی خدماتی در دو راهروی شمالی و جنوبی قرار دارند. راهروی شمالی 31 واحد و راهروی جنوبی 30 واحد.


 طبقه اول

اول

شامل 11 واحد تجاری و اداریست. واحدهای تعمیراتی و خدماتی و همچنین فروشگاهی در این طبقه حضور دارند. طبقه دوم

دوم

شامل 11 واحد تجاری و اداریست. واحدهای تعمیراتی و خدماتی و همچنین فروشگاهی در این طبقه حضور دارند.
 طبقه سوم

طبقه 3

شامل 11 واحد تجاری و اداریست. واحدهای تعمیراتی و خدماتی و همچنین فروشگاهی در این طبقه حضور دارند.

 طبقه چهارم

چهارم

 

شامل 11 واحد تجاری و اداریست. واحدهای تعمیراتی و خدماتی و همچنین فروشگاهی در این طبقه حضور دارند.

دنبال چه فروشگاه یا خدماتی هستی؟